تاریخ شروع دوره های جدید آیلتس

لازم به ذکر است ثبت نام دوره های تخصصی یک هفته قبل از شروع دوره بسته میشود و پس از تکمیل ظرفیت کلاس ها، ثبت نام متقاضیان به ترم بعد موکول خواهد شد.

نام دوره

تاریخ شروع

نام استاد

روزهای دوره

ساعت

Listening

98/08/26

دکتر رئیسی

یکشنبه - سه شنبه

18 تا 20

Reading

98/08/26

استاد بخشایی

یکشنبه - سه شنبه

20 تا 22

Speaking

98/08/11

استاد اسدالله نژاد
استاد حیدری

شنبه - چهارشنبه

18 تا 20

Writing

98/08/11

دکتر رئیسی

شنبه - چهارشنبه

20 تا 22

تاریخ شروع دوره های جدید TOEFL و PTE

نام دوره

تاریخ شروع

نام استاد

روزهای دوره

ساعت

TOEFL

98/07/28

دکتر رئیسی
استاد حیدری
استاد ارشادی
استاد شهیدی

روزهای فرد

17:30-19

PTE

98/08/12

استاد بروشکی
استاد ارشادی

روزهای فرد

20 تا 21:30

اطلاعات بیشتر ۳۶۰۲۶۲۲۰