تاریخ آزمون های اصلی آیلتس

 

تاریخ های برگزاری آزمون اصلی آیلتس در سال ۱۳۹۹ در مشهد

نام آزمون

نوع آزمون

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

Academic / General

آکادمیک / جنرال
(سنتر ایرسافام)

1399/04/07

mashhad

Academic / General

آکادمیک / جنرال
(سنتر عصر دین و دانش)

1399/04/21

mashhad

Academic / General

آکادمیک / جنرال
(سنتر ایرسافام)

1399/04/21

mashhad

Academic / General

آکادمیک / جنرال
(سنتر ایرسافام)

1399/05/09

mashhad

Academic / General

آکادمیک / جنرال
(سنتر عصر دین و دانش)

1399/05/18

mashhad

Academic / General

آکادمیک / جنرال
(سنتر ایرسافام)

1399/05/18

mashhad

Academic / General

آکادمیک / جنرال
(سنتر عصر دین و دانش)

1399/06/27

mashhad

Academic / General

آکادمیک / جنرال
(سنتر ایرسافام)

1399/06/27

mashhad

لازم به ذکر است آزمون های اصلی فوق (آکادمیک و جنرال) در یک روز و توسط سنتر آیلتس عصر دین و دانش و ایرسافام در مشهد برگزار می شود. لطفا جهت ثبت نام در آزمون اصلی به سایت سنتر ها مراجعه کنید.