تاریخ های برگزاری آزمون اصلی آیلتس در سال ۱۳۹۸ در مشهد

نام آزمون

نوع آزمون

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

Academic

آکادمیک
(عصر دین و دانش)

1398/10/21

mashhad

General

جنرال
(عصردین و دانش)

1398/10/21

mashhad

Academic

آکادمیک
(عصردین و دانش)

1398/11/24

mashhad

General

جنرال
(عصردین و دانش)

1398/11/24

mashhad

Academic

آکادمیک
(عصردین و دانش)

1398/12/17

mashhad

General

جنرال
(عصردین و دانش)

1398/12/17

mashhad

لازم به ذکر است آزمون های اصلی فوق توسط سنتر آیلتس عصر دین و دانش در مشهد برگزار می شود. لطفا جهت ثبت نام در آزمون اصلی به سایت موسسه عصر دین و دانش مراجعه کنید.    http://ieltsadd.ir