تاریخ آزمون های اصلی آیلتس

 

تاریخ های برگزاری آزمون اصلی آیلتس در سال ۱۳۹۹ در مشهد

نام آزمون

نوع آزمون

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

Academic / General

آکادمیک / جنرال
(سنتر ایرسافام)

1399/09/01

mashhad

Academic / General

آکادمیک / جنرال
(سنتر عصر دین و دانش)

1399/09/01

mashhad

Academic

آکادمیک
(سنتر ایرسافام)

1399/09/13

mashhad

Academic / General

آکادمیک / جنرال
(سنتر ایرسافام)

1399/09/29

mashhad

Academic / General

آکادمیک / جنرال
(سنتر عصر دین و دانش)

1399/09/29

mashhad

Academic / General

آکادمیک / جنرال
(سنتر عصر دین و دانش)

1399/10/20

mashhad

Academic

آکادمیک
(سنتر ایرسافام)

1399/10/27

mashhad

Academic / General

آکادمیک / جنرال
(سنتر ایرسافام)

1399/11/04

mashhad

Academic / General

آکادمیک / جنرال
(سنتر عصر دین و دانش)

1399/11/18

mashhad

Academic / General

آکادمیک / جنرال
(سنتر ایرسافام)

1399/12/07

mashhad

Academic

آکادمیک
(سنتر ایرسافام)

1399/12/14

mashhad

Academic / General

آکادمیک / جنرال
(سنتر عصر دین و دانش)

1399/12/23

mashhad

Academic / General

آکادمیک / جنرال
(سنتر عصر دین و دانش)

1400/01/28

mashhad

لازم به ذکر است آزمون های اصلی فوق (آکادمیک و جنرال) در یک روز و توسط سنتر آیلتس عصر دین و دانش و ایرسافام در مشهد برگزار می شود. لطفا جهت ثبت نام در آزمون اصلی به سایت سنتر ها مراجعه کنید.