یادگیری زبان انگلیسی از طریق اخبار چه مزیتی دارد؟

یادگیری زبان انگلیسی از طریق اخبار چه مزیتی دارد؟

مطالبی که در اخبار گفته می‌شوند، به‌دقت و بسیار واضح نوشته شده‌اند، بنابراین گوش دادن به اخبار یک روش عالی برای یادگیری زبان است. اخبار می‌تواند به‌نوعی یک کلاس خصوصی زبان برای شما باشد.

همچنین، هدف از استفاده‌ی «زبان» معنابخشی به مسائل واقعی زندگی است. واژه‌ی News در زبان انگلیسی که ما در فارسی آن را «اخبار» ترجمه می‌کنیم حالت جمع واژه‌ی New به معنی تازه و جدید است. به همین دلیل اخبار را که تعریفی از مسائل روز و جاری است “News” نامیده‌اند. برنامه‌های خبری، روی موضوعاتی که برای شما مهم هستند و به زندگی‌تان مربوط می‌شوند متمرکز هستند. این شیوه، به یادگیری زبان در موقعیت‌های واقعی و کاربردی کمک می‌کند.

یادگیری زبان صرفا به گسترش دایره‌ی لغات محدود نمی‌شود، بلکه ارتباط با کسانی که به این زبان صحبت می‌کنند نیز مهم است. وقتی بدانید در دنیای آنها چه می‌گذرد، می‌توانید زبان‌شان را بهتر صحبت کنید.

منبع : fluentu