تاریخ های برگزاری آزمون اصلی آیلتس در سال ۱۳۹۸ در مشهد

نام آزمون

نوع آزمون

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

Mashhad - Jun 13 , 2019 - Academic

آکادمیک
(ایرسافام)

1398/03/23

mashhad

Mashhad - Jul 06 , 2019 - General

جنرال
(ایرسافام/عصردین و دانش)

1398/04/15

mashhad

Mashhad - Jul 06 , 2019 - Academic

آکادمیک
(ایرسافام/عصردین و دانش)

1398/04/15

mashhad

Mashhad - Aug 17 , 2019 - General

جنرال
(ایرسافام/عصردین و دانش)

1398/05/26

mashhad

Mashhad - Aug 17 , 2019 - Academic

آکادمیک
(ایرسافام/عصردین و دانش)

1398/05/26

mashhad

Mashhad - Se 28 , 2019 - Academic

آکادمیک
(ایرسافام/عصردین و دانش)

1398/07/06

mashhad

Mashhad - Se 28 , 2019 - pGeneral

جنرال
(ایرسافام/عصردین و دانش)

1398/07/06

mashhad

لازم به ذکر است آزمون های اصلی فوق توسط سنتر آیلتس عصر دین و دانش در مشهد برگزار می شود. لطفا جهت ثبت نام در آزمون اصلی به سایت موسسه عصر دین و دانش مراجعه کنید.    http://ieltsadd.ir