تاریخ های برگزاری آزمون اصلی آیلتس در سال ۱۳۹۷ در مشهد

نام آزمون

نوع آزمون

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

Mashhad - January 05 , 2019 - Academic

آکادمیک

1397/10/15

mashhad

Mashhad - January 05 , 2019 - General

جنرال

1397/10/15

mashhad

Mashhad - February 14 , 2019 - Academic

آکادمیک

1397/11/25

mashhad

Mashhad - February 14 , 2019 - General

جنرال

1397/11/25

mashhad

Mashhad - March 14 , 2019 - Academic

آکادمیک

1397/12/23

mashhad

Mashhad - April 27 , 2019 - Academic

آکادمیک

1398/02/07

mashhad

Mashhad - April 27 , 2019 - General

جنرال

1398/02/07

mashhad

لازم به ذکر است آزمون های اصلی فوق توسط سنتر آیلتس عصر دین و دانش در مشهد برگزار می شود. لطفا جهت ثبت نام در آزمون اصلی به سایت موسسه عصر دین و دانش مراجعه کنید.    http://ieltsadd.ir