تاریخ های برگزاری آزمون اصلی آیلتس در سال ۱۳۹۷ در مشهد

نام آزمون

نوع آزمون

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

Mashhad - June 02 , 2018 - Academic

آکادمیک

97/3/12

mashhad

Mashhad - June 02 , 2018 - General

جنرال

97/3/12

mashhad

Mashhad - July 07 , 2018 - General

آکادمیک

97/4/16

mashhad

Mashhad - July 07 , 2018 - General

جنرال

97/4/16

mashhad

Mashhad - August 18 , 2018 - Academic

آکادمیک

97/5/27

mashhad

Mashhad - August 18 , 2018 - General

جنرال

97/5/27

mashhad

Mashhad - September 29 , 2018 - Academic

آکادمیک

1397/07/07

mashhad

Mashhad - September 29 , 2018 - General

جنرال

1397/07/07

mashhad

Mashhad - October 27 , 2018 - Academic

آکادمیک

1397/08/05

mashhad

Mashhad - October 27 , 2018 - General

جنرال

1397/08/05

mashhad

Mashhad - December 01 , 2018 - Academic

آکادمیک

1397/09/10

mashhad

Mashhad - December 01 , 2018 - General

جنرال

1397/09/10

mashhad

Mashhad - January 05 , 2019 - Academic

آکادمیک

1397/10/15

mashhad

Mashhad - January 05 , 2019 - General

جنرال

1397/10/15

mashhad

Mashhad - February 14 , 2019 - Academic

آکادمیک

1397/11/25

mashhad

Mashhad - February 14 , 2019 - General

جنرال

1397/11/25

mashhad

لازم به ذکر است آزمون های اصلی فوق توسط سنتر آیلتس عصر دین و دانش در مشهد برگزار می شود. لطفا جهت ثبت نام در آزمون اصلی به سایت موسسه عصر دین و دانش مراجعه کنید.    http://ieltsadd.ir