تاریخ شروع دوره های جدید آیلتس

لازم به ذکر است ثبت نام دوره های تخصصی یک هفته قبل از شروع دوره بسته میشود و پس از تکمیل ظرفیت کلاس ها، ثبت نام متقاضیان به ترم بعد موکول خواهد شد.

نام دوره

تاریخ شروع

نام استاد

روزهای دوره

ساعت

Listening

98/04/18

دکتر رئیسی

یکشنبه - سه شنبه

18 تا 20

Reading

98/04/18

استاد بخشایی

یکشنبه - سه شنبه

20 تا 22

Speaking

98/04/12

استاد اسداله نژاد
استاد حیدری

شنبه - چهارشنبه

18 تا 20

Writing

98/04/12

دکتر رئیسی

شنبه - چهارشنبه

20 تا 22

تاریخ شروع دوره های جدید TOEFL و PTE

نام دوره

تاریخ شروع

نام استاد

روزهای دوره

ساعت

TOEFL

98/03/18

دکتر رئیسی
استاد حیدری

مشخص نیست

مشخص نیست

PTE

98/03/18

خانم بروشکی

روزهای فرد

17 تا 19

اطلاعات بیشتر ۳۶۰۲۶۲۲۰