تاریخ شروع دوره های جدید آیلتس

لازم به ذکر است ثبت نام دوره های تخصصی یک هفته قبل از شروع دوره بسته میشود و پس از تکمیل ظرفیت کلاس ها، ثبت نام متقاضیان به ترم بعد موکول خواهد شد.

نام دوره

تاریخ شروع

نام استاد

روزهای دوره

ساعت

Listening

97/07/10

دکتر رئیسی

یکشنبه - سه شنبه

18 تا 20

Reading

97/07/10

استاد صفوی

یکشنبه - سه شنبه

20 تا 22

Speaking

97/07/14

استاد اسداله نژاد

شنبه - چهارشنبه

18 تا 20

Writing

97/07/14

دکتر رئیسی

شنبه - چهارشنبه

20 تا 22

تاریخ شروع دوره های جدید TOEFL , MSRT و PTE

نام دوره

تاریخ شروع

نام استاد

روزهای دوره

ساعت

TOEFL

97/07/15

دکتر رئیسی

مشخص نیست

مشخص نیست

PTE

97/03/05

خانم بروشکی

روزهای فرد

17 تا 19

MSRT

97/03/05

خانم بروشکی

روزهای فرد

17 تا 19

اطلاعات بیشتر ۳۶۰۲۶۲۲۰