دوره های تخصصی IELTS و TOEFL

دوره های تخصصی مکالمه کاربردی زبان

دوره تخصصی آمادگی آزمون IELTS برای مهاجرت و ادامه تحصیل در خارج از کشور

دوره های اختصاصی CIM در بخش Pre-IELTS

دوره های تخصصی MSRT و EPT و Tolimo

دوره های تخصصی PTE و GRE

دوره تخصصی IELTS Foundation و IELTS Remedy

دوره تخصصی تربیت مدرس زبان انگلیسی T.T.C و IELTS TTC

دوره مقاله نویسی علمی

دوره انگلیسی فشرده برای سفر

 

مشاوره آنلاین