تاریخ شروع دوره های جدید آیلتس در سال ۱۳۹۹

لازم به ذکر است ثبت نام دوره های تخصصی یک هفته قبل از شروع دوره بسته میشود و پس از تکمیل ظرفیت کلاس ها، ثبت نام
متقاضیان به ترم بعد موکول خواهد شد.

نام دوره

تاریخ شروع نام استاد روزهای دوره

ساعت

Listening

۱۳۹۹/۱۰/۲۱ دکتر رئیسی
—————–
استاد عزیزپور
یکشنبه – سه شنبه ۱۸ تا ۲۰

Reading

۱۳۹۹/۱۰/۲۱ استاد بخشایی یکشنبه – سه شنبه

۲۰ تا ۲۲

Speaking

۱۳۹۹/۱۱/۱۸ استاد اسدالله نژاد
—————–
استاد حیدری
شنبه – چهارشنبه ۱۸ تا ۲۰

Writing

۱۳۹۹/۱۱/۱۸ دکتر رئیسی شنبه – چهارشنبه

۲۰ تا ۲۲

Take advantage of

عبارت Take advantage of


TAKE ADVANTAGE OF

This can have both a positive and a negative meaning, but in both it simply means to take an opportunity.

When its positive, its taking an opportunity, usually financial, that benefits everyone.

When its negative, it means to take an opportunity, but by using another person.

Positive examples:
You should take advantage of this 25% discount. At the party, she took advantage of the chance to meet new people.

Negative examples:
He’s always taking advantage of his mother when he does not have any money. She always says yes. The insurance company totally took advantage of us.

مشاوره آنلاین