تاریخ آزمون های اصلی آیلتس

 

تاریخ های برگزاری آزمون اصلی آیلتس در سال ۱۴۰۱ در مشهد

(و تاریخچه آزمون های برگزار شده)

نام آزمون

نوع آزمون

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

Academic / General

آکادمیک / جنرال (ایرسافام)

1400/01/28

مشهد

Academic / General

آکادمیک / جنرال (ایرسافام)

1400/02/09

مشهد

Academic / General

آکادمیک / جنرال (ایرسافام)

1400/02/30

مشهد

Academic / General

آکادمیک / جنرال (ایرسافام)

1400/03/22

مشهد

Academic / General

آکادمیک / جنرال (ایرسافام)

1400/04/19

مشهد

Academic / General

آکادمیک / جنرال (ایرسافام)

1400/05/30

مشهد

Academic / General

آکادمیک / جنرال (ایرسافام)

1400/07/03

مشهد

Academic / General

آکادمیک / جنرال (ایرسافام)

1400/07/22

مشهد

Academic / General

آکادمیک / جنرال (ایرسافام)

1400/08/08

مشهد

Academic / General

آکادمیک / جنرال (ایرسافام)

1400/08/29

مشهد

Academic / General

آکادمیک / جنرال (ایرسافام)

1400/09/11

مشهد

Academic / General

آکادمیک / جنرال (ایرسافام)

1400/09/27

مشهد

Academic / General

آکادمیک / جنرال (ایرسافام)

1400/10/18

مشهد

Academic / General

آکادمیک / جنرال (ایرسافام)

1400/10/25

مشهد

Academic / General

آکادمیک / جنرال (ایرسافام)

1400/11/09

مشهد

Academic / General

آکادمیک / جنرال (ایرسافام)

1400/11/23

مشهد

Academic / General

آکادمیک / جنرال (ارسطو)

1400/11/28

مشهد

Academic / General

آکادمیک / جنرال (ایرسافام)

1400/12/07

مشهد

Academic / General

آکادمیک / جنرال (ارسطو)

1400/12/12

مشهد

Academic / General

آکادمیک / جنرال (ایرسافام)

1400/12/23

مشهد

لازم به ذکر است آزمون های اصلی فوق (آکادمیک و جنرال) در ساعت ۹ صبح و توسط آفسایت موسسه ایرسافام در مشهد برگزار می شود.

مشاوره آنلاین