تاریخ آزمون های اصلی آیلتس

 

تاریخ های برگزاری آزمون اصلی آیلتس در سال ۱۴۰۰ در مشهد

نام آزمون

نوع آزمون

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

Academic / General

آکادمیک / جنرال (ایرسافام)

1400/01/28

مشهد

Academic / General

آکادمیک / جنرال (ایرسافام)

1400/02/09

مشهد

Academic / General

آکادمیک / جنرال (ایرسافام)

1400/02/30

مشهد

Academic / General

آکادمیک / جنرال (ایرسافام)

1400/03/22

مشهد

Academic / General

آکادمیک / جنرال (ایرسافام)

1400/04/19

مشهد

Academic / General

آکادمیک / جنرال (ایرسافام)

1400/05/30

مشهد

Academic / General

آکادمیک / جنرال (ایرسافام)

1400/07/03

مشهد

Academic / General

آکادمیک / جنرال (ایرسافام)

1400/07/22

مشهد

Academic / General

آکادمیک / جنرال (ایرسافام)

1400/08/08

مشهد

Academic / General

آکادمیک / جنرال (ایرسافام)

1400/08/29

مشهد

Academic / General

آکادمیک / جنرال (ایرسافام)

1400/09/11

مشهد

Academic / General

آکادمیک / جنرال (ایرسافام)

1400/09/27

مشهد

Academic / General

آکادمیک / جنرال (ایرسافام)

1400/10/18

مشهد

Academic / General

آکادمیک / جنرال (ایرسافام)

1400/10/25

مشهد

Academic / General

آکادمیک / جنرال (ایرسافام)

1400/11/09

مشهد

Academic / General

آکادمیک / جنرال (ایرسافام)

1400/11/23

مشهد

Academic / General

آکادمیک / جنرال (ایرسافام)

1400/12/07

مشهد

Academic / General

آکادمیک / جنرال (ایرسافام)

1400/12/23

مشهد

لازم به ذکر است آزمون های اصلی فوق (آکادمیک و جنرال) در ساعت ۹ صبح و توسط آفسایت موسسه ایرسافام در مشهد برگزار می شود.

مشاوره آنلاین